e-Tax Invoice & e-Receipt

e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร?

รู้หรือไม่ ? ว่า e-Tax Invoice & e-Receipt นั้นเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย แต่ก่อนอื่น เราต้องรู้ก่อนว่า มันคืออะไร ? 
พูดถึง Tax Invoice & Receipt มันก็คือ ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับนั่นเอง  ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับทางสรรพากร  จะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าในทุกครั้งที่มีการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ  ส่วนใบเสร็จรับนั้นก็เป็นเอกสารบันทึกรายการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ของลูกค้ามีความสำคัญด้านบัญชีเช่นกัน แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เอกสารเหล่านี้ยังมีการออกเอกสารในรูปแบบกระดาษ ซึ่งในยุคดิจิทัล ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย สรรพากร ก็ได้มีการทำระบบ 
e-Tax Invoice & e-Receipt นั่นก็คือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อลดการใช้กระดาษ และพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น ทั้งนี้ก็ครอบคลุมถึงการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ด้วยวิธีที่กรมสรรพากรกำหนด

e-Tax Invoice ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารที่กรมสรรพากร กำนดให้ใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการขายสินค้าและบริการ ซึ่งข้อมูลรายละเอียดในใบกำกับภาษีนั้น จะแสดงมูลค่าของสินค้าและบริการ แสดงตัวเลขของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ขายเรียกเก็บเพิ่มจากผู้ซื้อ โดยส่วนมากเมื่อใดที่มีการชำระเงินหลังจากการขายสินค้าหรือบริการ ผู้ขายจะต้องออกเอกสารเป็นใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าทันที เว้นแต่ว่าจะมีการทำการซื้อขายหลายครั้งภายในหนึ่งวัน

e-Receipt ใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ใบเสร็จรับอิเล็กทรอนิกส์ คือ ใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้มีการจัดทำขึ้นเป็นข้อมูลบันทึกรายการซื้อ-ขาย สินค้าหรือบริการ เป็นเอกสารหลักฐานในการซื้อ-ขาย และแสดงข้อมูลราคาสินค้า ข้อมูลภาษี ยอดสุทธิ เป็นต้น

e-Tax Invoice & e-Receipt

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร